პუბლიკაციები

სქესობრივი დანაშაულები

ნარკოტიკული დანაშაული

სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები

სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები

ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე

დანაშაული და სასჯელი (მოკლე შესავალი)

ქართული ეკონომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაცია

საგადასახადო დავების განხილვა

ზეგანაკვეთური სამუშაო