ჩვენი გუნდი


ლალი ლაზარაშვილი

ექსპერტი

სპეციალიზაცია/სამუშაო სფერო: სამართლის ექსპერტი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი.

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

"სამართლის სახლის" ექსპერტი;

საქართველოს უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;

საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სულხან-საბას ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი;

კავკასიის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი;

თბილისის ეკონომიურ ურთიერთობათა საერთაშორისო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე (ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა/სამოქალაქო საქმეთა პალატა);

თბილისის საოლქო სასამართლოს ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა სააპელაციო პალატის მოსამართლე;

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამოქალაქო სამართლის კათედრის მასწავლებელი;

საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს სახელშეკრულებო ვალდებულებათა ანალიზისა და კონტროლის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე;

თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი;

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში: კერძო სამართლის სამმართველოს კონსულტანტი, სამართლებრივი რეფორმის სახელმწიფო კომისიის წევრი, კერძო სამართლის სამმართველოს ეკონომიური კანონმდებლობის განყოფილების უფროს კონსულტანტი, ამავე სამმართველოს საუწყებო ნორმატიული აქტების სახელმწიფო რეგისტრაციის განყოფილების მთავარ კონსულტანტი, კერძო სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი, სამართალშემოქმედების მეთოდიკის განყოფილების უფროსი, კანონმდებლობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

სამუშაო გამოცდილების სტაჟი: 24 წელი

წოდება: იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი (სამოქალაქო სამართალი); მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი მიწის მართვის სფეროში.მედეა ელიზბარაშვილი

კომპანიის დამფუძნებელი

ზაალ თავაძე

ადვოკატი

დავით ვადაჭკორია

ადვოკატი

გია მეფარიშვილი

ექსპერტი